+1 : امتیاز
الهی که دلتون مثل سماور گرم باشه در این روزای سرد پاییزی
323 : مشاهدات ^ماه ^روز, ^سال

لطفا واردیا عضوشوید تا بتوانید دیدگاه بفرستید