75 × اصفهان   3 × رود   2 × -زاینده
8 × پل   3 × صفه   2 × امام
7 × سی-و-سه-پل-   3 × کوه   2 × صفاهان
5 × کویر   3 × نقش   1 × مصر
5 × -   2 × آباد   1 × اباد
4 × وانک   2 × -چهلستون   1 × شهر-
4 × -اصفهان   2 × شهرستان   1 × عکاس-؟
3 × علی   2 × بریونی   1 × صائب
3 × خواجو-   2 × پل-خواجو-اثر-ژان-شاردن1664تا1671   1 × ورزنه
3 × خواجو   2 × سی-و-سه-پل-اثر-ژان-شاردن1664تا1671   1 × ملک