75 × اصفهان   3 × رود   2 × بریونی
8 × پل   3 × صفه   2 × پل-خواجو-اثر-ژان-شاردن1664تا1671
7 × سی-و-سه-پل-   3 × کوه   2 × سی-و-سه-پل-اثر-ژان-شاردن1664تا1671
5 × کویر   3 × نقش   2 × -زاینده
5 × -   2 × اتحادی   2 × امام
4 × وانک   2 × بهجت   2 × صفاهان
4 × -اصفهان   2 × اثری   2 × از
3 × علی   2 × آباد   1 × مصر
3 × خواجو-   2 × -چهلستون   1 × اباد
3 × خواجو   2 × شهرستان   1 × شهر-