+1 : امتیاز
یارب این شهر صفاهان است یا جنات عدن کاندر آن جوى فراوان است
27 : مشاهدات ^ماه ^روز, ^سال
admin 264,100 امتیاز

لطفا واردیا عضوشوید تا بتوانید دیدگاه بفرستید