0 : امتیاز
اگر در جهان اصفهانى نبود خداى جهان را جهانى نبود
25 : مشاهدات ^ماه ^روز, ^سال
admin 264,100 امتیاز

لطفا واردیا عضوشوید تا بتوانید دیدگاه بفرستید