+1 : امتیاز
بر اصفهان گذشتم من بود یک زمان در وى شد‌‌ همان و برون آمدن‌‌ همان
60 : مشاهدات ^ماه ^روز, ^سال
admin 264,100 امتیاز

لطفا واردیا عضوشوید تا بتوانید دیدگاه بفرستید

alizad 6,300 امتیاز
بسیارزیباست ایکاش توضیحی  درمورداین عکس درج میکردید
0 : امتیاز
^ماه ^روز, ^سال