0 : امتیاز
اصفهان را نیمه خوانند از جهان صد جهان من دیده‌ام در اصفهان.
123 : مشاهدات ^ماه ^روز, ^سال
admin 264,100 امتیاز

لطفا واردیا عضوشوید تا بتوانید دیدگاه بفرستید