+1 : امتیاز
حاج مهدی ذغال فروشی با دستان سیاه و دلی سپید ارسالی از مهدی فضیلتی
371 : مشاهدات ^ماه ^روز, ^سال

لطفا واردیا عضوشوید تا بتوانید دیدگاه بفرستید