0 : امتیاز
غروب دل انگیز ارسالی از محمد وکیلی اصفهان زیباست
335 : مشاهدات ^ماه ^روز, ^سال

لطفا واردیا عضوشوید تا بتوانید دیدگاه بفرستید