0 : امتیاز
چشم اندازی رویایی و زیبا از چشمه لادر خمینی شهر اصفهان
399 : مشاهدات ^ماه ^روز, ^سال

لطفا واردیا عضوشوید تا بتوانید دیدگاه بفرستید

نامشخص
عالیه این عکس
+1 : امتیاز
^ماه ^روز, ^سال
نامشخص
عکاس این اثر دوست خوب من رسول مختاریست...
0 : امتیاز
^ماه ^روز, ^سال
نامشخص
فوق العاده است. حیرت زه شدم. نقاشی خدا با رنگ های ساخته خودش.
0 : امتیاز
^ماه ^روز, ^سال
نامشخص
جای بسیار دیدنی و زیباییست
0 : امتیاز
^ماه ^روز, ^سال
نامشخص
The best fitness tip for building up your arms is to work opposite muscles in opposite sets of each other. The best example would be to work the triceps and then the biceps. Each has the opportunity to rest while the other is being worked. This minimizes your time and maximizes your workout.
 
<a href=
+1 : امتیاز
^ماه ^روز, ^سال