0 : امتیاز
کویر ورزنه در شرق اصفهان ارسالی از نجیمی مجتبی
67 : مشاهدات ^ماه ^روز, ^سال

لطفا واردیا عضوشوید تا بتوانید دیدگاه بفرستید