0 : امتیاز
آینه ای برابر آیینه ات میگذارم تا از تو ابدیتی بسازم
49 : مشاهدات ^ماه ^روز, ^سال
admin 264,100 امتیاز

لطفا واردیا عضوشوید تا بتوانید دیدگاه بفرستید