من یک اصفهانی هستم
0 : امتیاز
8 : مشاهدات
برزتشسیشسیئدضصی اثر دراین مجموعه.